Här presenteras resultat och information rörande aktuell forskning om arkeologisk geofysisk prospektering i Sverige. Undersökningarna är utförda av Fil.dr. Andreas Viberg.

På sidan finns även resultat och bilder från tidigare utförda undersökningar.


Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka

Med hjälp av georadar har en tidigare okänd stormannagård upptäckts i Korshamn på Birka. Läs mer om mätningarna och resultaten här.

Major Viking age manor discovered at Birka, Sweden

Panoramabild Sandby borg (Foto A, Viberg 2010).

Sandby borg

Georadarresultaten från Sandbyborg nu tillgängliga online

Geofysiska mätningar med georadar och magnetometer har lokaliserat bebyggelse samt andra begravda strukturer och föremål i Sandby borg på Öland. Se resultaten här.


Georadarresultat från Askahögen (© A, Viberg & M, Rundkvist 2014)

Stor vikingatida hallbyggnad lokaliserad på Askahögen i Östergötland

Med hjälp av georadar har en vikingatida hallbyggnad lokaliserats i byn Aska i Östergötland. Läs mer om mätningarna och resultaten här.

In English


Panoramabild Gråborg, Öland. (Foto A. Viberg 2014)

Ölands borgar

Forskningsprojektet om Ölands borgar, som pågår mellan år 2014-2017, fokuserar på geofysiska undersökningar av flertalet Öländska järnåldersborgar. Mätningarna, som till största delen kommer att genomföras med hjälp av ett motoriserat georadarsystem, är finansierade av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien. Fältmätningarna kommer att genomföras i olika etapper under 2014-2015. Följ projektet och årets mätningarna här.


Riddarholmskyrkan i Stockholm (Foto M. Vretemark 2012)

Georadar i Riddarholmskyrkan

År 2012 genomfördes georadarmätningar mellan gravtumba A och B i Riddarholmskyrkan på jakt efter Magnus Ladulås sista viloplats. Läs om undersökningarna här.

Georadarmätningar vid Mariakyrkan i Sigtuna (Foto J. Schultzén 2009).

Sigtuna Dominikanerkonvent

Under 2009 genomfördes georadarundersökningar söder om Mariakyrkan i Sigtuna. Mätningarna, som genomfördes över de begravda lämningarna av Sigtuna Dominikanerkonvent, syftade till att skapa en bild av begravda Medeltida husgrunder samt kontextualisera tidigare utgrävningar i området. Resultaten från mätningar finns tillgängliga här.

Geofysiska mätningar vid sjön Luspasjaure (Foto K. Lidén 2008).

Arkeologi på kalfjället

Inom ramen för det Internationella Polaråret (IPY) 2007-2008 genomfördes geofysiska  prospekteringsundersökningar vid boplatsen RAÄ 1372:1 nära sjön Luspasjaure på Kalfjället i Lappland. Mätningarna syftade till att lokalisera spår efter bosättningar samt peka ut extra intressanta områden för de arkeologiska utgrävningar som genomfördes parallellt. Läs om resultaten här.


Magnetometerundersökningar av Vikingatida hantverksplatser (Foto N.B. Gustafsson 2010)

Med magnetometer på Gotland

Med hjälp av en magnetometer har bebyggelse och från Järnåldern samt Vikingatida metallhantverksplatser på Gotland kunnat karteras. Läs mer om undersökningarna här.


Foto från georadarmätningar i Broby bro, Täby

Användandet av arkeologisk geofysik i Sverige - en sammanställning

Användandet av geofysiska prospekteringsmetoder för att lokalisera arkeologi i Sverige har fram till idag varit mycket begränsat. Detta trots att Sverige legat i framkant vad gäller användandet av geofysiska metoder för andra ändamål. I en genomgång av tidigare utförda undersökningar samt genom studier av förutsättningarna för arkeologisk geofysik i Sverige presenteras möjliga orsaker till detta underutnyttjande. Läs mer om resultaten här.