Georadarundersökning av Sandby borg

Under 2010 och 2011 genomfördes georadar- och magnetometerundersökningar i Sandby borg på Öland. Borgen, som brukades under slutet av 400-talet e.Kr. har, via flygfotografier, uppvisat spår efter begravda husgrunder och de geofysiska undersökningarna genomfördes i syfte att försöka kartera borgens planlösning. Resultaten visar att borgen bestått av totalt 53 hus. Av dessa ligger 37 stycken placerade direkt innanför borgens omgivande mur och 16 placerade i en central bebyggelsegrupp i borgens mitt. Den centrala bebyggelsegruppen har varit omgärdad av en väg som bundit samman de olika delarna av borgen med varandra. I de sydöstra delarna har även ett ca 16 m långt friliggande hus blivit lokaliserat och i de nordvästra delarna spår efter en tidigare okänd port. 

Resultaten från de geofysiska undersökningarna och de kontrollutgrävningar som genomförts efter mätningarna diskuteras i artikeln: The Ringfort by the sea: Archaeological Geophysical Prospection and Excavations at Sandby borg, Öland, som finns tillgänglig via länk ovan eller via publikationssidan.

För mer information om Sandby borg och kommande utgrävningar se: http://www.sandbyborg.se

Georadarresultat från Sandby borg som visar borgens planlösning. Djupangivelserna i figuren anger djup under markytan (A, Viberg 2015).

Karta som visar Sandby borgs placering på Öland samt Ölands övriga borgar (A, Viberg 2015).

Artikel om Ölandsprojektet i Lantmäteriets tidning

Artikel i Gränssnittet

Mitt i rapporteringen om hallen i Aska kommer här en tidningsartikel som publicerats i Lantmäteriets tidskrift Gränssnittet 2014/3. Artikeln berör mina borgundersökningar på Öland men behandlar även generellt geofysik prospektering. Fullversionen av tidningen finns att ladda ned från Lantmäteriets hemsida eller via länk nedan.

Artikel i Lantmäteriets tidskrift Gränssnittet 2014/3.

Volterra 2014

Äntligen tillbaka i Volterra, Italien för sommarkursen Fältarkeologi i etruskernas land ! 

Den teoretiska delen av kursen genomfördes i juni månad och själva fältdelen genomfördes mellan den 2 - 16 augusti 2014. Målet med årets undersökningar var dels att följa upp en del intressanta spår som framkom vid 2013 års mätningar och dels ge sig i kast med mätningar på ett antal nya platser i staden. Under årets fältkurs arbetade vi primärt med georadar, RTK-GPS och fotogrammetri eller fotoskanning som praktiska metoder. Detta kombinerades med museiundervisning vid Guarnacci Etruscan Museum och arkivstudier på jakt efter äldre utgrävningsrapporter och historiska kartor. 

De geofysiska mätningarna genomfördes på åtta olika platser i staden. Tyngdpunkten låg på mätningar kring kyrkan San Giusto där vi även genomförde mätningar förra året. Vi återvände också till Volterras akropol där en yta, i anslutning till de utgrävningar som bedrivits av Pisa universitet, undersöktes under en dag. Mätningarna på akropolen blev i år än viktigare eftersom platsen där vi mätt förra året förstörts vid ett kraftigt jordskred. Våra mätningar i området är därför extra viktiga för dokumentationen av de arkeologiska lämningarna i marken och våra mätdata från förra året är nu den enda dokumentation som finns kvar av de strukturer som fanns vid denna del av akropolen. Ett tydligt exempel på värdet med just digital dokumentation i allmänhet och geofysisk prospektering i synnerhet.

Mätningar genomfördes också i en äldre kyrkoruin (Santo Stefano) samt vid Volterras dopkyrka, eller Baptisterium. Mätningen vid Volterras dopkyrka var den svåraste att genomföra eftersom den innefattade mätningar i ett mycket trafikerat område i staden. Men tack vare benägen hjälp från lokalpolisen kunde alla hinder bortforslas och mätningarna genomföras (se bildspel nedan).

Årets mätningar var mycket lyckade och jag sitter nu med databearbetning av det insamlade materialet. Jag återkommer med mer information så snart bearbetningen är färdig, men jag redan nu utlova spännande resultat!

Se bildspel nedan från mätningarna 2013-2014. Bildspelet innehåller även några bilder från staden Volterra. Ladda gärna också ned filen nedan där alla undersökningsplatser från 2013-2014 finns markerade.

Bilder från undersökningarna i Volterra 2013-2014

Smålandsnytt filmar vid Vedby borg

Nu finns inslaget som SVT filmade från mätningarna vid Vedby borg tillgängligt online. I inslaget ser vi hur datainsamling med radarsystemet går till. Christer Gustafsson från Malå Geoscience berättar även lite om hur undersökningarna går till och jag bistår med en kort kommentar om Ölands borgar i allmänhet och Vedby borg i synnerhet. Utöver georadarmätningarna visas även några bilder från 360-fotograferingen av Gråborg!

Mer resultat från denna dokumentation kommer läggas ut på sidan så fort de är färdiga.

Löt in a day with the radar array

Borg nummer tre i ordningen var Löts borg på Nordöstra Öland. Borgen kallas även "Trindborgen" och har en inneryta på ca 20 000m2. Av dessa är det endast 3m2 som varit föremål för arkeologiska utgrävningar tidigare. Den allra största delen av borgen verkar vara kraftigt påverkad av jordbruksaktivitet och det är därför ytterst osäkert om det finns några bevarade strukturer under marken. En liten del av borgen verkar inte vara uppodlad och det var även här som utgrävningarna tidigare utförts.

Georadar i Löts borg (Foto: C, Gustafsson 2014)

Mätningarna i borgen pågick från morgonen ända till 19-tiden på kvällen. Det berodde, förutom att det rör sig om en stor borg, på att ytan på insidan borgen dessutom är mycket ojämn vilket saktade ned undersökningshastigheten väsentligt. Förutom ojämnheterna så var även många områden nära borgens murar bevuxna med både mindre och större buskar. Det innebar att framkomligheten med radarsystemet bitvis var mycket utmanande.

Radar i Löt (Foto: A, Viberg 2014)

Förhoppningen med undersökningarna är att försöka avgöra om något faktiskt finns bevarat under marken eller om alla äldre strukturer försvunnit när borgen odlats under tidigare perioder. Databearbetningen och tolkningen av data kommer att genomföras så fort fältmätningarna är avslutade. När dessa moment är avklarade kommer resultaten att presenteras i en rad artiklar. Håll utkik på sidan för mer information.

Mätdag 2 och 3

Nu har mätningarna kommit igång på allvar och måndagen spenderades, likt söndagen, i Gråborg. Dagen bjöd på kalasväder och vi hann prospektera borgens mittdelar samt borgens södra del. Förutom lite kontaktproblem för GPS:en nära muren vid borgens kant så flöt mätningarna på fint och vi kunde vid 19-tiden köra tillbaka instrumentet till bilen och avsluta mätningarna för dagen.

Under tisdagen flyttades mätningarna till Vedby borg, som är den nordligast belägna fornborgen på Öland. Vi vet idag mycket lite om vilka aktiviteter som pågått i Vedby borg och förhoppningsvis kan radarmätningarna vara till hjälp med att t.ex. avgöra om borgen har några bevarade husgrunder under markytan. Kanske finns det, tack vare ett intensivt brukande av jorden, inga välbevarade lämningar kvar under markytan alls! Den som mäter får se!

Vedby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Undersökningarna vid borgen inleddes med en dokumentation av det som fanns synligt ovan mark. Här användes det bilburna laserskanningssystem som tidigare testats vid Gråborg. Dagens skanningar tog inte mer än 10 minuter! Efter att dokumentationen av strukturerna ovan mark avslutats påbörjades sökandet efter bevarade strukturer under markytan. De geofysiska mätningarna flöt på fint och under dagen fick vi även besök från SVT och Smålandsnytt som filmade ett kortare inslag om borgundersökningarna som skulle sändas i morgon onsdag (14 maj).

MIRA-mätningar vid Vedby borg (Foto: C, Gustafsson 2014)

Efter en intensiv dag kunde vi slutföra mätningarna vid borgen och morgondagen kommer att spenderas vid Löts borg. Mer information om mätningarna vid Löt kommer inom kort!

Tack och godkväll!

Första mätdagen


Idag har mätningarna i Ölands borgar påbörjats och dagen har spenderats vid Gråborg där vi prospekterat en yta som är belägen utanför borgens nordvästra port. Ytan är speciellt intressant eftersom den ligger mycket centralt placerad mellan Gråborg, Borgs by och S:t Knuts kapell och bör därför vara mycket spännande ur ett arkeologiskt perspektiv. Dagen började med ganska ruggigt väder och det regnade av och till fram till lunch. Radarutrustningen klarade vädret bättre än operatörerna! Till radarutrustningen har vi kopplat in en RTK-GPS som kontinuerligt positionerar de mätvärden som vi samlar in.

Georadarmätningar vid Gråborg (Foto: A, Viberg 2014)

Efter lunch blev vädret bättre och när ytan utanför borgen var avklarad flyttade vi fokus till Gråborgs insida.  Här hann vi undersöka borgens nordligaste delar innan vi var tvungna att bryta för dagen.

MIRA-systemet mäter i Gråborgs norra del (Foto: A, Viberg 2014)

Utöver georadarmätningarna har vi även haft möjlighet att testa ett bilburet laserskanningssystem som, utöver själva skanningen, även samlar in mycket högupplösta fotografier i 360° runt omkring bilen. Alla mätningarna positioneras med GNSS och tröghetsdata. Resultatet blir ett mycket viktigt komplement till de georadarmätningar som genomförs då strukturer ovanför marken kan sammanfogas med de strukturer som påträffas i marken och bidra till att en mer komplett bild av borgen kan skapas.

Bilburet laserskanningssystem genomför mätningar i Gråborg (Foto: A, Viberg 2014).

Kvällen spenderas med att påbörja databearbetningen av såväl radarmätningar som skanningar och fotograferingar. Planen för morgondagen är att fortsätta mätningarna på borgens insida Fortsättning följer…

Snart dags!


Det drar ihop sig till årets första stora fältinsats på Öland! Från söndagen den 11 maj till och med måndagen den 19 maj kommer jag att befinna mig på ön för att, med hjälp av geofysiska instrument, kartera fyra av Ölands största borgar. De första dagarna kommer att tillbringas i den allra största Öländska borgen, Gråborg i Algutsrums socken. Här ska hela insidan, och en av de angränsande åkrarna utanför borgen, undersökas.

Panoramavy Gråborg (Foto: A, Viberg 2014)

Efter det flyttas fokus norrut till den nordligast belägna borgen, Vedby i Högby socken. Sedan följer undersökningar i, den så kallade, Trindborgen i Löt socken. Mätningarna avslutas, för den här gången, med geofysisk kartering av Bårby borg i Mörbylånga socken. Allt som allt skall ca 8 ha mark täckas in och ytterligare fältinsatser i borgarna kommer att genomföras under året för att skapa en så komplett bild som möjligt av vad som finns under markytan på dessa platser.

Vedby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Löts borg (Foto: A, Viberg 2014)

Panoramavy Bårby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Instrumentet som vi kommer att använda kallas MIRA (Malå Imaging Radar Array) och är ett motoriserat georadarsystem. Vanligtvis när man utför georadarmätningar så används endast en georadarantenn som skjuts eller dras fram och tillbaka över undersökningsytan. Ofta sker datainsamlingen var 3-5 cm i gångriktningen med en lucka på mellan 0,25-0,5 m mellan de olika radarprofilerna. Det är då rimligt att täcka in ca 2500 m2 mark per dag. Med MIRA-systemet genomförs mätningar med 16 antenner samtidigt och data samlas då in var 8 cm i körriktningen samtidigt som avståndet mellan radarprofilerna också är 8 cm, vilket ger en mycket högupplöst bild av det som finns under markytan. Tack vare att systemet är motoriserat så går även undersökningarna mycket snabbt att genomföra vilket gör det möjligt att mäta i ett mycket större område varje dag. En annan stor fördel med metoden är att den är icke-förstörande vilket innebär att de strukturer som finns i marken inte förstörs vid undersökningarna. Instrumentet har med stor framgång tidigare t.ex. använts vid Vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren samt vid Stonehenge i England. För ytterligare information om hur en georadar fungerar se metodbeskrivning här. Metoden finns t.ex. även beskriven i min artikel om georadarmätningar vid Sigtuna Dominikanerkonvent.

Till vänster sker mätningar med ett vanligt georadarsystem bestående av en antenn (Foto: U, Oswald 2013). Till höger ses MIRA-systemet bestående av 16 antenner placerade i en låda. Systemet skjuts över marken med hjälp av en mindre traktor (Foto: Malå Geoscience).

Mätningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien, syftar i huvudsak till att öka vår kunskap om vad som finns under markytan i borgarna. Det här är information som sedan kan ligga till grund för ytterligare arkeologiska fältinsatser i borgarna i framtiden.

Trots att de Öländska borgarna är mycket manifesta strukturer, som uppmärksammats av såväl forskare som en intresserad allmänhet under flera hundra års tid, så har vi idag bara en begränsad bild av vilka aktiviteter som pågått i borgarna under deras respektive brukningsperioder. En del av problemet är att utgrävningar av så stora områden kostar väldigt mycket pengar och därför har det varit sällsynt med mer omfattande arkeologiska insatser. Undantaget är borgen Eketorp, på södra Öland, som totalundersöktes mellan åren 1964-1973. En majoritet av de övriga borgarna är, dessvärre, brukade mycket intensivt sedan åtminstone 1600-talet och framåt vilket medför att många av de strukturer som en gång fanns i borgarna kan vara helt eller delvis förstörda av t.ex. jordbruksmaskiner. Årets georadarundersökning blir därför också en viktig del i utvärderingen av vilka strukturer som faktiskt finns kvar.

Georadarmetoden är mycket väl lämpad för undersökningar av Öländska borgar och ett enkelantennsystem har tidigare använts vid Sandbyborg på Ölands östkust. Resultaten från dessa mätningar visar på borgens planlösning vilken senare har legat till grund för de utgrävningar som genomförts där under föregående år. För mer information om Sandbyborgsprojektet följ länk till projekthemsida. Information om de geofysiska mätningarna vid Sandbyborg finns även här.

Ytterligare information och bilder från mätningarna i borgarna kommer kontinuerligt att laddas upp här under de kommande veckorna.