Snart dags!


Det drar ihop sig till årets första stora fältinsats på Öland! Från söndagen den 11 maj till och med måndagen den 19 maj kommer jag att befinna mig på ön för att, med hjälp av geofysiska instrument, kartera fyra av Ölands största borgar. De första dagarna kommer att tillbringas i den allra största Öländska borgen, Gråborg i Algutsrums socken. Här ska hela insidan, och en av de angränsande åkrarna utanför borgen, undersökas.

Panoramavy Gråborg (Foto: A, Viberg 2014)

Efter det flyttas fokus norrut till den nordligast belägna borgen, Vedby i Högby socken. Sedan följer undersökningar i, den så kallade, Trindborgen i Löt socken. Mätningarna avslutas, för den här gången, med geofysisk kartering av Bårby borg i Mörbylånga socken. Allt som allt skall ca 8 ha mark täckas in och ytterligare fältinsatser i borgarna kommer att genomföras under året för att skapa en så komplett bild som möjligt av vad som finns under markytan på dessa platser.

Vedby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Löts borg (Foto: A, Viberg 2014)

Panoramavy Bårby borg (Foto: A, Viberg 2014)

Instrumentet som vi kommer att använda kallas MIRA (Malå Imaging Radar Array) och är ett motoriserat georadarsystem. Vanligtvis när man utför georadarmätningar så används endast en georadarantenn som skjuts eller dras fram och tillbaka över undersökningsytan. Ofta sker datainsamlingen var 3-5 cm i gångriktningen med en lucka på mellan 0,25-0,5 m mellan de olika radarprofilerna. Det är då rimligt att täcka in ca 2500 m2 mark per dag. Med MIRA-systemet genomförs mätningar med 16 antenner samtidigt och data samlas då in var 8 cm i körriktningen samtidigt som avståndet mellan radarprofilerna också är 8 cm, vilket ger en mycket högupplöst bild av det som finns under markytan. Tack vare att systemet är motoriserat så går även undersökningarna mycket snabbt att genomföra vilket gör det möjligt att mäta i ett mycket större område varje dag. En annan stor fördel med metoden är att den är icke-förstörande vilket innebär att de strukturer som finns i marken inte förstörs vid undersökningarna. Instrumentet har med stor framgång tidigare t.ex. använts vid Vikingastaden Birka på Björkö i Mälaren samt vid Stonehenge i England. För ytterligare information om hur en georadar fungerar se metodbeskrivning här. Metoden finns t.ex. även beskriven i min artikel om georadarmätningar vid Sigtuna Dominikanerkonvent.

Till vänster sker mätningar med ett vanligt georadarsystem bestående av en antenn (Foto: U, Oswald 2013). Till höger ses MIRA-systemet bestående av 16 antenner placerade i en låda. Systemet skjuts över marken med hjälp av en mindre traktor (Foto: Malå Geoscience).

Mätningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien, syftar i huvudsak till att öka vår kunskap om vad som finns under markytan i borgarna. Det här är information som sedan kan ligga till grund för ytterligare arkeologiska fältinsatser i borgarna i framtiden.

Trots att de Öländska borgarna är mycket manifesta strukturer, som uppmärksammats av såväl forskare som en intresserad allmänhet under flera hundra års tid, så har vi idag bara en begränsad bild av vilka aktiviteter som pågått i borgarna under deras respektive brukningsperioder. En del av problemet är att utgrävningar av så stora områden kostar väldigt mycket pengar och därför har det varit sällsynt med mer omfattande arkeologiska insatser. Undantaget är borgen Eketorp, på södra Öland, som totalundersöktes mellan åren 1964-1973. En majoritet av de övriga borgarna är, dessvärre, brukade mycket intensivt sedan åtminstone 1600-talet och framåt vilket medför att många av de strukturer som en gång fanns i borgarna kan vara helt eller delvis förstörda av t.ex. jordbruksmaskiner. Årets georadarundersökning blir därför också en viktig del i utvärderingen av vilka strukturer som faktiskt finns kvar.

Georadarmetoden är mycket väl lämpad för undersökningar av Öländska borgar och ett enkelantennsystem har tidigare använts vid Sandbyborg på Ölands östkust. Resultaten från dessa mätningar visar på borgens planlösning vilken senare har legat till grund för de utgrävningar som genomförts där under föregående år. För mer information om Sandbyborgsprojektet följ länk till projekthemsida. Information om de geofysiska mätningarna vid Sandbyborg finns även här.

Ytterligare information och bilder från mätningarna i borgarna kommer kontinuerligt att laddas upp här under de kommande veckorna.