Georadarundersökning av Sandby borg

Under 2010 och 2011 genomfördes georadar- och magnetometerundersökningar i Sandby borg på Öland. Borgen, som brukades under slutet av 400-talet e.Kr. har, via flygfotografier, uppvisat spår efter begravda husgrunder och de geofysiska undersökningarna genomfördes i syfte att försöka kartera borgens planlösning. Resultaten visar att borgen bestått av totalt 53 hus. Av dessa ligger 37 stycken placerade direkt innanför borgens omgivande mur och 16 placerade i en central bebyggelsegrupp i borgens mitt. Den centrala bebyggelsegruppen har varit omgärdad av en väg som bundit samman de olika delarna av borgen med varandra. I de sydöstra delarna har även ett ca 16 m långt friliggande hus blivit lokaliserat och i de nordvästra delarna spår efter en tidigare okänd port. 

Resultaten från de geofysiska undersökningarna och de kontrollutgrävningar som genomförts efter mätningarna diskuteras i artikeln: The Ringfort by the sea: Archaeological Geophysical Prospection and Excavations at Sandby borg, Öland, som finns tillgänglig via länk ovan eller via publikationssidan.

För mer information om Sandby borg och kommande utgrävningar se: http://www.sandbyborg.se

Georadarresultat från Sandby borg som visar borgens planlösning. Djupangivelserna i figuren anger djup under markytan (A, Viberg 2015).

Karta som visar Sandby borgs placering på Öland samt Ölands övriga borgar (A, Viberg 2015).