Volterra 2014

Äntligen tillbaka i Volterra, Italien för sommarkursen Fältarkeologi i etruskernas land ! 

Den teoretiska delen av kursen genomfördes i juni månad och själva fältdelen genomfördes mellan den 2 - 16 augusti 2014. Målet med årets undersökningar var dels att följa upp en del intressanta spår som framkom vid 2013 års mätningar och dels ge sig i kast med mätningar på ett antal nya platser i staden. Under årets fältkurs arbetade vi primärt med georadar, RTK-GPS och fotogrammetri eller fotoskanning som praktiska metoder. Detta kombinerades med museiundervisning vid Guarnacci Etruscan Museum och arkivstudier på jakt efter äldre utgrävningsrapporter och historiska kartor. 

De geofysiska mätningarna genomfördes på åtta olika platser i staden. Tyngdpunkten låg på mätningar kring kyrkan San Giusto där vi även genomförde mätningar förra året. Vi återvände också till Volterras akropol där en yta, i anslutning till de utgrävningar som bedrivits av Pisa universitet, undersöktes under en dag. Mätningarna på akropolen blev i år än viktigare eftersom platsen där vi mätt förra året förstörts vid ett kraftigt jordskred. Våra mätningar i området är därför extra viktiga för dokumentationen av de arkeologiska lämningarna i marken och våra mätdata från förra året är nu den enda dokumentation som finns kvar av de strukturer som fanns vid denna del av akropolen. Ett tydligt exempel på värdet med just digital dokumentation i allmänhet och geofysisk prospektering i synnerhet.

Mätningar genomfördes också i en äldre kyrkoruin (Santo Stefano) samt vid Volterras dopkyrka, eller Baptisterium. Mätningen vid Volterras dopkyrka var den svåraste att genomföra eftersom den innefattade mätningar i ett mycket trafikerat område i staden. Men tack vare benägen hjälp från lokalpolisen kunde alla hinder bortforslas och mätningarna genomföras (se bildspel nedan).

Årets mätningar var mycket lyckade och jag sitter nu med databearbetning av det insamlade materialet. Jag återkommer med mer information så snart bearbetningen är färdig, men jag redan nu utlova spännande resultat!

Se bildspel nedan från mätningarna 2013-2014. Bildspelet innehåller även några bilder från staden Volterra. Ladda gärna också ned filen nedan där alla undersökningsplatser från 2013-2014 finns markerade.

Bilder från undersökningarna i Volterra 2013-2014