In English

Stor vikingatida hallbyggnad lokaliserad på Askahögen

I april 2013 genomförde jag och min kollega Martin Rundkvist en georadarmätning på den så kallade Askahögen i byn Aska, Östergötland. På platsen, som ligger nära Vadstena, har man vid tidigare utgrävningar påträffat ett flertal gravar som bland annat innehöll en figurin föreställandes gudinnan Freja (se figur nedan).  I byn finns även en stor hög med plan topp som tidigare tolkats som en enorm gravhög. Högen har tidigare varit föremål för begränsade utgrävningar men författarna till utgrävningsrapporten kommer ändå fram till att det troligtvis rör sig om en stor grav.

Denna tolkning har senare ifrågasatts och redan 2005 framförde docent Anders Carlsson vid institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms Universitet hypotesen om att högen inte alls bör ses som en grav, utan som grunden till en mycket stor byggnad. Liknande byggnader har t.ex. funnits i Gamla Uppsala och Fornsigtuna. Idén har sedan framförts i ett antal texter och uppstaser men ingen har på allvar testat hypotesen med hjälp av arkeologiska fältmetoder.

I början av 2013 bestämde vi oss därför för att använda georadar för att se om vi kunde finna bevis för att stödja någon av dessa hypoteser. Om det faktiskt rör sig om en gravhög borde georadarutrustningen t.ex. kunna lokalisera ett gravröse i mitten av högen och om det skulle vara ett hus så borde det vara möjligt att lokalisera spår efter stolphål och stenkonstruktioner som hört till huset.

Bild från georadarmätningarna på Askahögen under 2013 (Foto: M, Rundkvist 2013).

Själva undersökning tog mindre än en dag för två personer och vi använde oss då av en georadar med en tillkopplad 500MHz-antenn (se bild ovan).

Undersökningen visar med all tydlighet att Askahögen inte är en gravhög. Den är i stället grunden till ett nästan 50m långt och 14m brett hus. Huset har dubbla vägglinjer fyra ingångar, och en möjlig eldstad i de centrala delarna av huset. Tack vare sin karakteristiska planlösning kan huset, med all sannolikhet, dateras till vikingatid. Jämför vi huset med andra liknande hus i Skandinavien så har den en mycket likartad planlösning som det stora hallhuset i Gamla Uppsala, som nyligen varit föremål för utgrävningar.

Resultaten finns publicerade i en artikel i tidskriften Archaeological Prospection (följ länk nedan).


Georadarresultat från Askahögen (© A, Viberg & M, Rundkvist 2014)

Tolkning av georadardata från Askahögen (© A, Viberg & M, Rundkvist 2014)

Hallen i Gamla Uppsala har rekonstruerats digitalt av John Ljungkvist och Felix Cederling (se nedan) och kan ge en ungefärlig bild av hur hallen i Aska sett ut.

Digital rekonstruktion av hallbyggnaden i Gamla Uppsala (© J, Ljungkvist & F, Cederling 2014).