Panoramabild över delar av Sandby borg på Öland. (Foto A. Viberg 2010)

Sandby borg

Under 2010 och 2011 genomfördes georadar- och magnetometerundersökningar i Sandby borg på Öland. Borgen, som brukades under slutet av 400-talet e.Kr. har, via flygfotografier, uppvisat spår efter begravda husgrunder och de geofysiska undersökningarna genomfördes i syfte att försöka kartera borgens planlösning. Resultaten visar att borgen bestått av totalt 53 hus. Av dessa ligger 37 stycken placerade direkt innanför borgens omgivande mur och 16 placerade i en central bebyggelsegrupp i borgens mitt. Den centrala bebyggelsegruppen har varit omgärdad av en väg som bundit samman de olika delarna av borgen med varandra. I de sydöstra delarna har även ett ca 16 m långt friliggande hus blivit lokaliserat och i de nordvästra delarna spår efter en tidigare okänd port. 

Georadarresultat från Sandby borg.  (© Viberg, A 2015)

Mätningarna är även en del av det pågående Sandby borgprojektet. Se projekthemsida för löpande information om kommande aktiviteter och utgrävningar i Sandby borg  (http://www.sandbyborg.se)