Gravtumba A och B i Riddarholmskyrkans kor (Foto M. Vretemark 2012)

På jakt efter Magnus Ladulås grav

Den 19:e april 2012 utfördes en georadarmätning mellan gravtumba A och B i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Avsikten med undersökningen var att utröna om det fanns ett hålrum under golvet mellan de båda gravtumborna i kyrkans kor, eller om marken under golvplattan mellan gravtumborna bestod av någon typ av fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterial under golvet i detta område skulle kunna indikera närvaron av en, tidigare okänd, återfylld gravkammare.

Georadarmätningarna utfördes med ett ProEx-system från Malå Geoscience. Till utrustningen kopplades både en 800- och en 500MHz antenn. Undersökningarna utfördes i fyra separata profiler som vardera var drygt 12m långa. Profilerna drogs medvetet vidare ut över redan kända gravar för att tydliga referenser skulle finnas i det insamlade datamaterialet. Resultaten visar att tydliga reflektioner kan iakttagas då georadarantennen drogs över de redan kända gravarna i kyrkan. Det är troligt att de kraftiga reflektionerna bland annat orsakas av partiella tomrum under de gravhällar som täcker golvet i kyrkan. Reflektioner från möjliga tegelmurar och kistor i några av gravarna är också synliga i data. Georadarresultaten från området mellan gravtumborna är, i jämförelse med övriga gravar, mycket annorlunda. Det indikerar att det under golvplattan mellan de båda gravtumborna inte finns något hålrum utan någon typ av fyllnadsmaterial. I fyllnadsmaterialet är det möjligt att flertalet lagergränser finns representerade, av vilka några är svagt synliga i radagramen. Resultaten visar att det kan finnas en gravkammare på denna plats. En gravkammare som skulle kunna innehålla de försvunna lämningarna efter Magnus Ladulås.

För ytterligare information om de arkeologiska insatserna kring Riddarholmskyrkan och försöken att lokalisera Magnus Ladulås sista viloplats, följ länk nedan.