Ölands borgar

På Öland finns idag cirka femton, i olika hög grad bevarade, förhistoriska borgar. De är av skiftande storlek och har använts av människorna som bodde på Öland främst under Folkvandringstid (ca 400-550 e.Kr.) men även, i vissa fall, under Medeltid. Trots att många under årens lopp varit intresserade av borgarna så vet vi idag fortarande väldigt lite om vad som egentligen pågått i dem. Många anser idag att förebilderna för de Öländska borgarna bör sökas i den Romerska kultursfären men uppfattningen om exakt hur borgarna skall tolkas går isär. Insidan på många av dessa sparsamt undersökta borgar är ofta flera hektar stora och kan därför inte undersökas med traditionella arkeologiska fältundersökningsmetoder eftersom kostnaderna för sådana projekt skulle bli mycket stora. Traditionella arkeologiska utgrävningsmetoder är också destruktiva till sin karaktär genom att bevisen för de forntida aktiviteterna grävs bort i samband med att utgrävningen fortskrider. Användandet av icke-förstörande geofysiska prospekteringsmetoder är därför ett attraktivt alternativ.

Gråborg, en av Ölands borgar (Foto: A. Viberg 2014)

Under 2014 kommer Fil. Dr Andreas Viberg, forskare vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, att genomföra storskaliga georadarmätningar inom fyra av de större Öländska borgarna; Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg. Undersökningarna genomförs med ett motoriserat multiantennsystem och beräknas omfatta totalt ca 8ha mark. Mätningarna som finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien syftar till att kartera borgarnas planlösning samt skapa en förståelse för vilka aktiviteter som pågått i borgarna. Georadarundersökningar har potentialen att lokalisera t.ex. härdar, vägar, stolphål, gropar, diken och hus. Informationen kan, förutom att förnya och nyansera bilden av den Öländska borgen även ligga till grund för kommande riktade arkeologiska insatser.

Bilder och resultat från fältmätningarna kommer kontinuerligt att läggas ut i fotoalbumet och bloggen.


Ölands borgar © Andreas Viberg 2014